13:16 ICT Thứ bảy, 25/10/2014

Hoạt động khoa học

Website Huyện Hòa Vang

      Website và bài giảng điện tử thuộc chương trình "Xây dựng nông thôn mới" của Huyện Hòa Vang do Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tập huấn

Trang nhất » Hoạt động khoa học » Văn bản, thông báo

BÁO CÁO QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 12 NĂM 2012 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN

Thứ tư - 04/04/2012 23:30
BÁO CÁO QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 12 NĂM 2012 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Đại học Đà Nẵng
 
Thực hiệu thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 13/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và công văn số 1171/ĐHĐN-TTPCTĐ ngày 13/3/ 2012 của Đại học Đà Nẵng về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012, Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (NGND, NGƯT) Trường Đại học Sư phạm đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:
- Từ ngày 14/3/2012 Trường đã triển khai Thông tư 07/2012/TT-BGDDT ngày 17/02/2012 bằng hình thức chuyển mail và qua mạng nhà trường đến toàn thể CBVC và nhà giáo để nghiên cứu, nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn.
- Ngày 20/3/2012, Hội đồng cơ sở xét chọn danh hiệu NGND,NGƯT lần thứ 12 năm 2012 tiếp nhận 01 trường hợp đề nghị xét chọn danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Giảng viên chính khoa Vật lý.
- Nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng cơ sở theo Quyết định số 355/QĐ-HC ngày 21/3/ 2012; Hội đồng có 12 thành viên (Quyết định kèm theo).

II- Quy trình xét chọn:
Quy trình xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân thực hiện đúng theo các bước Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1171/ĐHĐN-TTPCTĐ ngày 13/3/ 2012 của Đại học Đà Nẵng hướng dẫn, cụ thể:

Bước 1: Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm tại Khoa Vật lý
- Phiên họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2012 dưới  sự chủ trì của TS. Lê Hồng Sơn, Trưởng khoa Vật lý phổ biến tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và giới thiệu công khai PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
- Tham gia phiên họp có 22 người  (trong đó có 21 CBVC khoa Vật lý và 01 Bí thư Liên chi đoàn khoa Vật lý, đại diện cho sinh viên của khoa).
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị trao đổi thành tích công lao của PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm.
- Số người tham gia bỏ phiếu: 22 người
- Số người không tham gia bỏ phiếu: Không
-  Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:
Số phiếu đạt 22/22,  tỷ lệ 100%

Bước 2: Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt
Ngày 26/3/2012, Hội đồng cơ sở Trường Đại học Sư phạm họp và thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại bước 1.
- Tổng số thành viên Hội đồng cơ sở: 12 người
- Tham gia phiên họp có 11 người  (01 người đi công tác có gửi phiếu lại)
- Các thành viên trong hội đồng cơ sở xem xét, trao đổi thành tích công lao của PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh được khoa Vật lý giới thiệu ở bước 1, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giảng viên, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt. Kết quả như sau:
- Số người tham gia bỏ phiếu: 12 người (01 phiếu được gửi)
- Số người không tham gia bỏ phiếu: Không
-  Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:
Số phiếu đạt 12/12,  tỷ lệ 100%

Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận
Ngày 26/3/2012, Hội đồng cơ sở Trường Đại học Sư phạm thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả sơ duyệt xét chọn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012 của PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh đến toàn thể cán bộ viên chức trong toàn Trường qua hình thức niêm yết công khai bằng văn bản trên bảng thông báo, trên Website của Trường và gửi cho tất cả các đơn vị trong Trường để lấy ý kiến thăm dò dư luận.
- Tổng số nhà giáo trong danh sách sơ duyệt Nhà giáo Ưu tú: 01 người.
- Tổng số nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú có số phiếu nhất trí đạt từ 80% tổng số thành viên Hội đồng trở lên: 01 người.
Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ 26/3/2012 đến 03/4/2012
 
Bước 4: Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành
Tính đến 09h00, ngày 03/4/2012 Hội đồng cơ sở Trường Đại học Sư phạm không nhận được bất kỳ dư luận gì về đối tượng, tiêu chuẩn, uy tín và quy trình xét chọn Nhà giáo Ưu tú  đối với PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh.
Hội đồng cơ sở Trường Đại học Sư phạm tiến hành cuộc họp lúc 10h00, ngày 03/4/2012.
- Tổng số thành viên Hội đồng cơ sở: 12 người
- Tham gia phiên họp có 10 người  (02 người đi công tác có gửi phiếu lại)
 Các thành viên trong hội đồng cơ sở xem xét việc thực hiện và kết quả các bước 1, 2,3 ; Hội đồng xem xét những ý kiến đóng góp, đối chiếu với tiêu chuẩn của Nhà giáo Ưu tú và tiến hành bỏ phiếu tán thành. Kết quả như sau:
- Số người tham gia bỏ phiếu: 12 người (02 phiếu được gửi)
- Số người không tham gia bỏ phiếu: Không
-  Kết quả kiểm phiếu tán thành danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:
Số phiếu đạt 12/12,  tỷ lệ 100%
Hội đồng cơ sở Trường Đại học Sư phạm xin thông báo công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, kết quả sơ duyệt, kết quả thăm dò dư luận, kết quả bỏ phiếu tán thành về việc xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012 của PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh cho toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Trường được biết, cụ thể như sau:
- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành Nhà giáo Ưu tú: 01 người.
- Tổng số nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú có số phiếu nhất trí đạt từ từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên: 01 người.
- Số nhà giáo đủ điều kiện đề nghị Hội đồng các cấp xem xét và đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lên Hội đồng cấp Nhà nước: 01 người
Nay Hội đồng cơ sở Trường Đại học Sư phạm xin báo cáo lên Hội đồng Đại học Đà Nẵng quy trình xét chọn danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 tại Trường Đại học Sư phạm và kính đề nghị Hội đồng cấp Đại học Đà Nẵng xem xét về việc tặng danh hiệu Nhà Giáo Ưu  tú năm 2012 cho PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh./.
                                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG                                                   
                                                                                                                          CHỦ TỊCH     
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                             (đã ký và đóng dấu)
- BGH (để biết);
- Các đơn vị (để thông báo);
- Lưu HC.                                                                                            PGS.TS. Lưu Trang
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhà giáo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn